ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Johan de Haas Trainen & Coachen B.V.

 1. Algemeen

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Johan de Haas Trainen & Coachen B.V., hierna te noemen JDHTC en opdrachtgevers, respec­tievelijk hun rechtsopvolgers.

Acceptatie van een offerte houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

 1. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding

JDHTC zal de te verrichten diensten en leveringen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van ‘inspanningsverplich­ting’ omdat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Om voor de opdrachtuitvoering tijdig de benodigde trainerscapaciteit en accommodaties te kunnen reserveren wordt de geldigheid van offertes beperkt tot twee maanden voor de feitelijke opdrachtuitvoering.

 1. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door JDHTC geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

JDHTC maakt bij samenwerking in een opdracht goede afspraken met collega bureaus over elkaars bijdragen en verantwoordelijkheden.

 1. Personeel

JDHTC  kan in overleg met de opdrachtgever, een andere trainer inschakelen, indien JDHTC meent dat dit voor de opdrachtuitvoering noodzakelijk is. De wijziging zal de kwaliteit van de training niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met JDHTC plaatsvinden.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin de cursusmaterialen zijn begrepen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De reis- en verblijfkosten van medewerkers van JDHTC zijn voor rekening van de opdrachtgever.  Reiskosten worden berekend vanaf Veldhoven.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die JDHTC noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kosten zal worden doorberekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd worden bij aanvang van de opdrachtuitvoering (eerste trainingsdag) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt overeengekomen. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestel­ling is vereist.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoe­ning voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtge­vers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

In geval van restitutie hanteert JDHTC een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

 1. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en JDHTC tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

De opdrachtgever aanvaardt dat de overeengekomen tijdsplanning kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.

Indien tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kosten beïnvloedt, zal JDHTC dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

De annuleringskosten van reeds gereserveerde accommodaties komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal JDHTC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit in een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Uitstel van de opdracht

De levering van diensten kan door JDHTC voor een redelijke termijn worden uitgesteld als gevolg van overmacht of enige andere oorzaak die buiten de macht van JDHTC ligt.

Indien de termijn van uitstel niet is te overzien of onredelijk moet worden geacht, kunnen partijen in overleg besluiten de opdracht te beëindigen.

In alle gevallen van een gedeeltelijke nakoming door JDHTC zal opdrachtgever een evenredig gedeelte van het totale bedrag, genoemd in deze overeenkomst verschuldigd zijn.

In overleg en met toestemming van JDHTC kan opdrachtgever de werkzaamheden uitstellen. JDHTC zal bij een dergelijk uitstel door opdrachtgever een opgave doen van de extra kosten die hieraan verbonden zijn. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 1. Tussentijdse opdrachtbeëindiging of -annulering

Partijen kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot opdrachtbeëindiging door de opdrachtgever wordt overgegaan, heeft JDHTC wegens het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij de tot dan toe gemaakte en mogelijk reeds aangegane externe verplichtingen als uitgangspunt worden gehanteerd.

Indien een opdracht wordt afgezegd dan geldt het volgende:

 • De opdrachtgever zal altijd binnen zijn/haar organisatie zoeken naar vervangende, soortgelijke werkzaamheden voor JDHTC voor de aanvankelijk geplande en overeengekomen trainingstijd.
 • Annulering tot 8 weken voor aanvang: geen annuleringskosten.
 • Tussen 8 en 4 weken voor aanvang: 50 % van het overeengekomen bedrag
 • Binnen 4 weken voor aanvang: 100 % van het overeengekomen bedrag
 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

JDHTC zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. JDHTC behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zal worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn de opdracht op te schorten of te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Voorwaarden m.b.t. open-inschrijvingscursussen

JDHTC behoudt zich bij open-inschrijvingscursussen het recht voor om bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren, zonder dat dit tot schadevergoedingsplicht leidt. Betrokkenen worden overigens van tevoren over een dergelijke annulering ingelicht.

Prijzen van open-inschrijvingscursussen zijn inclusief de kosten van het cursusmateriaal. Alle andere kosten (zoals arrangementskosten conferentieoord) zijn voor rekening van de deelnemer.

Indien een deelnemer niet aan een cursus kan deelnemen, is vervanging door een deelnemer uit dezelfde organisatie mogelijk, mits de plaatsvervangen­de cursist voldoet aan de kwalificaties voor de betreffende cursus. Bij vervanging worden geen annulerings­kosten in rekening gebracht.

Annuleringskosten:

 • Annulering tot 8 weken voor aanvang: geen annuleringskosten.
 • Tussen 8 en 4 weken voor aanvang: 50 % van het overeengekomen bedrag
 • Binnen 4 weken voor aanvang: 100 % van het overeengekomen bedrag
 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

Niet deelnemen of tussentijds beëindigen van de cursus geeft geen recht op terugbetaling.

 1. Intellectueel eigendomsrecht

Modellen, technieken, instrumenten, software en didactische methoden, die zijn gebruikt tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van een trainingsopdracht, zijn en blijven eigendom van JDHTC voor zover JDHTC-eigendomsrecht kan laten gelden.

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Johan de Haas Trainen & Coachen.

Zonder voorafgaande toestemming zal geen gebruik worden gemaakt van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van JDHTC voor het trainen, opleiden en ontwikkelen van anderen in hun functioneren, evenmin mag e.e.a. worden doorverkocht voor welk doel dan ook.

Op de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van JDHTC is het auteursrecht en merkenrecht van toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

JDHTC zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

 1. Aansprakelijkheid

JDHTC is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van onvoldoende zorgvuldigheid, deskundigheid of het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de offerte mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot het bedrag van het honorarium dat JDHTC voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van opdracht­gever komen te vervallen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op een met JDHTC aangegane overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter.

 1. Voorwaarden van opdrachtgever

Eventuele voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts in zoverre deze in overeenstemming zijn met onderhavige voorwaarden van JDHTC.