Ethische code

Johan de Haas Trainen & Coachen

Johan de Haas Trainen & Coachen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Neuro-Linguistisch Programmeren. Hiermee geeft zij aan zich te houden aan de ethische code en de klachtenregeling van deNVNLP. NVNLP-leden confirmeren zich door hun lidmaatschap van de vereniging aan de door de Algemene Ledenvergadering opgestelde NVNLP-Ethische Code.

Inleiding

Uitgangspunt waarop de vereniging zich wenst te plaatsen, is dat van eerbied voor de mens en zijn omgeving. Dit houdt in dat de NLP-beoefenaar degene met wie hij/zij in professioneel contact reedt, principieel erkent als een zelfstandig en verantwoordelijk persoon, die recht heeft op een verwerkelijking van zijn of haar mogelijkheden. Wanneer de NLP-beoefenaar een professionele relatie aanneemt met anderen, vertoont die relatie een mogelijke ongelijkheid. De NLP-beoefenaar zal de relatie dan zodanig vormgeven dat, met inachtneming van de principiële menselijke gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, zijn deskundigheid in dienst wordt gesteld van doelstellingen, die door alle betrokkenen kunnen worden onderschreven.
Artikel 2 van de statuten noemt onder de doelstellingen van de vereniging: het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de beoefening van NLP-ers in het belang van een ethisch verantwoordelijke praktijk. De leden van onze vereniging hebben naast hun NLP-training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die disciplines al gebonden aan voor die beroeps categorie geldende ethische beroepsregels. Wij menen dat een ethische code voor NLP-ers derhalve slechts een beperkt aantal regels moet omvatten, om deze van toepassing te kunnen laten zijn op de vele uiteenlopende professionele relaties waarin NLP gebruikt wordt.

Artikelen Ethische Code

1. De NLP-beoefenaar dient bij de toepassing van NLP te handelen naar de inhoud en de geest van deze ethische code. Elk lid zal zich in zijn/haar handelen op het gebied van NLP laten leiden door respect voor de personen, waarmee hij/zij in een relatie treedt en zich onthouden van gedragingen waardoor hen schade wordt berokkend of waardoor zij nadeel ondervinden.

2. Elk lid zal ervoor zorg dragen, dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet door hem of haar in diskrediet wordt gebracht.

3. Elk lid verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar relatie met cliënt ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.

4. Elk lid zal zich ervan onthouden methoden te hanteren, die de cliënt aantasten in hun waardigheid of verder in hun privé-leven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel.

5. Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen.

6. Indien een lid in het belang van de betrokkene dan wel ten behoeve van de uitbreiding van zijn/haar eigen ervaring of bekwaamheid de werkzaamheden verder laat reiken dan de voorgaande ervaring, dan zal hij/zij zulks omringen met waarborgen en zorgvuldigheid.

7. In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

Klachtenprocedure

Voor leden staat de klachtenprocedure van de NVNLP open. Diegenen, die van mening zijn dat een NVNLP opleidingsinstituut of een door haar ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of in haar PR heeft gepubliceerd, kunnen bij het bestuur van de NVNLP een klacht indienen.